VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

A. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Czech Photo Centre s.r.o. (IČ:04844025, sídlo Seydlerova 2835/4, Stodůlky, 158 00 Praha 5) a všech účastníků soutěže Czech Nature Photo 2018 (dále také jako „Všeobecné podmínky“), registrovaných v soutěži na https://2018.czechnaturephoto.cz (dále jen „soutěžící).

Kontakt na společnost Czech Photo Centre s.r.o. - mail: cp@czechpressphoto.cz;

B. PODMÍNKY PRO SOUTĚŽÍCÍ
Soutěžící, který má zájem o účast v soutěži Czech Nature Photo 2018, vyplní a odešle přihlášku - elektronický formulář na internetových stránkách https://2018.czechnaturephoto.cz .

Na internetových stránkách https://2018.czechnaturephoto.cz a https://www.czechpressphoto.cz/cnp/ jsou uvedeny všechny informace, o nichž je společnost Czech Photo Centre s.r.o.. povinna soutěžícího informovat před odesláním přihlášky ze strany soutěžícího.

Tím, že zákazník sdělí Czech Photo Centre s.r.o. své osobní a jiné údaje v souvislosti s objednávkou předplatného, uděluje tím společnosti Czech Photo Centre s.r.o. coby správci souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů v rozsahu části D. těchto Všeobecných podmínek.

Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že zprávy, resp. telefonní hovory a s nimi spojené údaje, které si vyměňuje se společností Czech Photo Centre s.r.o., mohou být monitorovány, a to výhradně za účelem záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality) a dále též ochrany práv pořadatele.

Podáním přihlášky předplatného soutěžící stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto Všeobecné podmínky je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním přihlášky a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním přihlášky má soutěžící možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

Soutěžící si je vědom toho, že třebaže uzavře smlouvu o účasti formou prostředku komunikace na dálku, od takové smlouvy nemůže dle aktuální právní úpravy odstoupit.

Společnost Czech Photo Centre s.r.o. je oprávněna tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit a to za podmínek uvedených v části E. těchto Všeobecných podmínek.

C. PODMÍNKY ÚČASTI V AKCÍCH
Obecná pravidla soutěže
Czech Photo Centre s.r.o. organizuje a pořádá (dále také „pořadatel“) soutěž Czech Nature Photo
Pravidla soutěže jsou veřejně dostupná na https://www.czechpressphoto.cz/cnp/
D. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ A UŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
D.1 Souhlas ke zpracování osobních údajů
Tím, že soutěžící sdělí společnosti Czech Photo Centre s.r.o. své osobní údaje v souvislosti s vyplněním a odesláním přihlášky resp. elektronického formuláře k účasti v soutěží, uděluje tím společnosti Czech Photo Centre s.r.o. coby pořadatelii souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.)

Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla společnosti Czech Photo Centre s.r.o. vyslovuje soutěžící souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení Czech Photo Centre s.r.o. o činnosti a akcích společností pořádaných

D.2 Účel a podmínky zpracování osobních údajů
Czech Photo Centre s.r.o. prohlašuje, že bude údaje získané dle článku D.1 těchto Všeobecných podmínek zpracovávat a používat za účelem vytváření databází soutěžících Czech Nature Photo za účelem vyhodnocování cílových skupin fotografů a zájemců o fotografii. Czech Photo Centre s.r.o. je oprávněna zpřístupnit údaje dle článku D.1 těchto Všeobecných podmínek svým obchodním partnerům, kteří jsou povinni nakládat s těmito údaji v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Všeobecných podmínek do zápatí internetových stránek Czech Photo Centre s.r.o. Tyto Všeobecné podmínky je společnost Czech Photo Centre s.r.o. oprávněna v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat.

Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

V případě odlišného znění Všeobecných podmínek a smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Czech Photo Centre s.r.o. má přednost znění smlouvy.

Datum vydání: 2.1.2018
Czech Photo Centre s.r.o.