Pravidla

Přihlášení do soutěže

Fotografie budou přijímány v elektronické podobě. Vstupní poplatek od soutěžících bude použit na vytištění výstavních fotografií. Autoři vybraných fotografií na výstavu budou upozorněni a bude jim dána možnost být u tisku.

Termíny

18. 1. 2018 – 18. 2. 2018: přihlašování snímků

5. 3. - 6. 3. 2018: zasedání poroty, poté oznámení nominací na vítěze

12. 3. 2018 vyhlášení nominací

Výstava nominovaných snímků proběhne v Czech Photo Centre v termínu 4. 4. – 13. 5. 2018, v průběhu výstavy se bude konat hlasování veřejnosti a akce Měsíc přírody v Czech Photo Centre s doprovodným programem.

19. 4. 2018 slavnostní vyhlášení vítězů v prostorách výstavy v Czech Photo Centre

Přihlášky budou přijímány pouze elektronicky

Vstupní poplatek: 500 Kč/20 EUR. Junioři do 23 let nehradí vstupní poplatek

Odborná porota vybírá nominace v každé kategorii

Pravidla soutěže Czech Nature Photo

(dále jen soutěž)

Soutěže se mohou zúčastnit fotografové s trvalým bydlištěm v České a Slovenské republice s pracemi, které vznikly v době od 1. 1. 2017 do 18. 02. 2018. Výjimkou je speciální kategorie Příroda v Praze, do které lze zaslat i starší práce.

Soutěžící uhradí elektronicky vstupní poplatek ve výši 500 Kč / 20 €

Soutěžní kategorie

 • Savci (volně žijící)
 • Ptáci (volně žijící)
 • Plazi, obojživelníci a podvodní život (volně žijící)
 • Bezobratlí (hmyz, korýši, měkkýši a další - volně žijící)
 • Český les
 • České zemědělství a venkov
 • Zvířata v lidské péči
 • Cena za nejlepší fotografii české přírody – speciální kategorie, jejímž partnerem je správa Krkonošského národního parku
 • Příroda v Praze – speciální kategorie vypisovaná magistrátem hlavního města Prahy

Pravidla

 1. Jednotlivých prací je možno poslat maximálně deset.
 2. Fotografové musí být autory snímků, které byly přihlášeny jejich jménem.
 3. Snímek smí být přihlášen pouze jednou – fotografie přihlášené vícekrát nebudou do soutěže přijaty.
 4. Porota má právo většinou hlasů v zájmu ocenění snímků rozhodnout o případném převedení prací do jiné kategorie.
 5. Práce soutěžící ve speciální kategorii „Cena za nejlepší fotografii české přírody“ budou porotou zařazeny také do odpovídajících hlavních kategorií.

Formát souboru:

  • JPG (High quality) nebo TIFF (LZW nebo ZIP komprese)
  • max velikost 200 MB/soubor

Soubory musí být v RGB prostoru a musí obsahovat ICC Profil.

Velikost fotografie musí být nejméně 3000 pixelů na delší straně, doporučujeme však zaslání fotografií v plném rozlišení. Vybrané fotografie budou prezentovány na výstavě ve formátu až 100×70 cm. Nedostatečná kvalita znemožňující prezentaci v podobě velkoformátového tisku může být důvodem k vyřazení fotografie.

 1. Všechny fotografie musí být opatřeny názvem a přesným popiskem v češtině a ideálně v angličtině a místem pořízení fotografie
 2. Soutěžící potvrzuje, že jeho fotografie vznikly s respektem k přírodě, bez využití živé návnady a způsobem, který nevedl ke zranění či stresování fotografovaného zvířete nebo poškození jeho životního prostředí. Soutěžící je zároveň plně zodpovědný za dodržení všech právních předpisů a zajištění potřebných povolení, pokud jsou pro fotografování daného zvířete nebo v dané lokalitě nutná. Tato povolení je povinen na vyžádání pořadatele předložit k nahlédnutí. Podezření z neetických praktik při pořízení soutěžní práce může vést k diskvalifikaci.
 3. Obsah fotografie nesmí být pozměněn přidáním, přeskládáním, převrácením, zkreslením nebo odstraněním obsahu snímku. Povoleny jsou celkové i místní úpravy tonality a kontrastu, ořez, doostření, redukce šumu a drobné retuše (čištění). HDR, panoramata či skládání ostrosti je povoleno z fotografií pořízených na daném místě ve stejný čas a při dodržení požadavků na autentické zachycení scény.
 4. Porota má právo si pro dodatečné přezkoumání fotografie vyžádat zaslání originálního RAW souboru.
 5. Přijaty budou jedině příspěvky nahrané a odevzdané prostřednictvím internetových stránek soutěže
 6. Přihlašování snímků do soutěže bude možné od 18. 1. 2018. Uzávěrka pro přihlášky příspěvků do ročníku 2018 je 18. února 2018, 24:00 hodin středoevropského času.
 7. Nositelům autorských práv zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k jejich dílu. Nositelé autorských práv udělují pořadateli soutěže Czech Nature Photo, společnosti Czech Photo Centre, s.r.o, neomezené a nevýlučné oprávnění k užití oceněných a dalších vybraných fotografií (výstavní kolekce) ve formě obrázků o vysokém rozlišení všemi způsoby užití ve spojení s podporou a propagací soutěže a pořadatele soutěže, tedy zejména (nikoli však výlučně) tiskem, vystavováním, sdělováním veřejnosti televizním vysíláním, počítačovou nebo obdobnou sítí, zpřístupněním ve veřejném archívu, apod., to vše bez množstevního omezení na území celého světa na celou dobu ochrany autorských práv. Oprávnění dle předchozí věty může pořadatel částečně poskytnout i třetí osobě, která se na soutěži podílí. Licence se poskytuje jako bezúplatná. Pořadatel je oprávněn fotografie přiměřeným způsobem upravit, spojit s jinými díly autorské či neautorské povahy, a to zejména pro účely dalšího užití děl (např. grafické zpracování v předtiskové přípravě, apod.) v rozsahu výše uvedeném.
 8. Pro všechny fotografie kromě oceněných a vystavených fotografií udělují nositelé autorských práv pořadateli soutěže Czech Nature Photo, společnosti Czech Photo Centre, s.r.o, právo k užití obrázků o nízkém rozlišení v neveřejném archivu pro vzdělávací a výzkumné činnosti, a to bezúplatně.
 9. Soutěžící poskytne pořadateli úplné údaje o své osobě (jméno, příjmení a údaje z profesní biografie), spolu s obrazovým snímkem (fotografií) podoby soutěžícího a současně uděluje souhlas s užitím těchto prvků pro účely pořádání výstav Czech Nature Photo (včetně propagace soutěže a výstav a spojení Czech Nature Photo s partnery) a dále i k následnému užití pro účely budoucích výstav Czech Nature Photo v České republice i v zahraničí.
 10. Nositelé autorských práv prohlašují a zaručují, že jsou jedinými autory přihlášených děl, přihlášením a následným užitím fotografií nebudou nikterak dotčena práva či oprávněné zájmy třetích osob, a že žádná třetí osoba nemůže uplatnit jakákoli práva z titulu užití fotografií pořadatelem a/nebo Czech Photo, o.p.s., případně subjektem, který fotografie užívá na základě podlicence.
 11. Podmínky stanovené v soutěžních pravidlech jsou závazné a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout či vyřadit jakýkoli příspěvek do soutěže dle svého vlastního uvážení. Na účast v soutěži nevzniká právní nárok.

Kategorie

Základní kategorie „Savci“, „Ptáci“, „Plazi, obojživelníci a podvodní život“ a „Bezobratlí“ jsou určeny pro fotografie zobrazující zajímavým způsobem portréty nebo chování volně žijících živočichů v jednotlivých skupinách. V případě nejasnosti nebo možnosti zařazení do více kategorií si zvolte jednu, kterou považujete za nejvhodnější. Porota si vyhrazuje právo fotografii přeřadit do jiné kategorie.

Speciální kategorie „Český les“ si klade za cíl popularizovat českou přírodu. Je ideální pro fotografie, které zachycují život typických obyvatel našich lesů, krásu přírody lesa (stromy, lesní zákoutí, rostliny). Krásu, kterou máme na dosah, a kterou často neprávem opomíjíme. Podmínkou účasti v této kategorii je pořízení fotografií na území České republiky.

Speciální kategorii „České zemědělství a venkov“ vyhlašuje spolupořadatel soutěže Národní zemědělské muzeum a je určena pro fotografie výjimečným způsobem zachycující vztah člověka a zvířete, který po staletí utvářel český venkov a formoval českou krajinu. Od včelařství přes rybníkářství, od zemědělství po práci v lese, ale vždy s respektem a úctou ke zvířeti.

Speciální kategorii „Příroda v Praze“ vyhlašuje spolupořadatel soutěže Magistrát hlavního města Prahy. Město není jen domovem lidí, ale i zvířat, která se adaptovala na nové životní podmínky a obsadila nové niky. Svůj životní prostor nacházejí v městské zástavbě i rostliny a stromy – často v místech, kde bychom je čekali nejméně. V této kategorii jsou preferovány fotografie, které zajímavým způsobem zachycují toto soužití v městské zástavbě i chráněných oblastech na území Prahy -/ živočichové, rostliny vyskytující se v Praze, v chráněných lokalitách i městské zástavbě, lesy, parky, zahrady, ovocné sady a aleje v oblasti Prahy/. Kategorie není určena pro fotografie domácích mazlíčků a ochočených zvířat.

Kategorie „Zvířata v lidské péči“ se zaměřuje na fotografie pořízené v zoo, na workshopech, v oborách a podobně. Není určena pro fotografie domácích mazlíčku.

Speciální kategorie „Cena za nejlepší fotografii české přírody“ je určena pro snímky divoce žijících zvířat pořízené na území České republiky – není určena pro fotografie zvířat žijících v lidské péči. Porota přihlášené fotografie zařadí i do odpovídajících hlavních kategoriích (Savci, Ptáci atd.).

Ceny

FOTOGRAFIE ROKU Czech Nature Photo 2018

Titul „Fotografie roku“ je hlavní cenou soutěže. Bude udělen fotografii, na jejíž výjimečných kvalitách se shodne porota soutěže. Držitel ceny získává peněžitou odměnu 20 000 Kč, Olympus OM-D E-M1 Mark II + objektiv 12-40mm PRO a diplom potvrzující vítězství v soutěži.

CENY V SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍCH

V každé ze soutěžních kategorií porota vybere 3 nominované a z nich poté vítěznou fotografii. Všichni vítězové jednotlivých kategorií (s výjimkou „Zvířata v lidské péči“ a „Cena za nejlepší fotografii české přírody“, kde ceny věnují partneři) získávají 10 000 Kč, Olympus OM-D E-M10 Mark II + objektiv 14-42mm a diplom potvrzující vítězství v dané kategorii.

V kategorii „Zvířata v lidské péči“ získají držitelé nominovaných snímků ceny věnované Zoo Praha – fotografický workshop v areálu Zoo Praha.

V kategorii „Cena za nejlepší fotografii české přírody“ cenu věnuje správa Krkonošského národního parku: fotografický víkend v krkonošské divočině – dva dny strávené v překrásné přírodě našeho nejznámějšího národního parku v doprovodu zkušeného průvodce, spojené s přenocováním v krkonošské divočině.

CENA DIVÁKŮ

Vítěze určí návštěvníci výstavy. Divácké hlasování bude probíhat v jejím průběhu a vítěz získá outdoorový fotoaparát Olympus TOUGH 10 000 Kč a diplom potvrzující vítězství v hlasování veřejnosti.